Company Logo

Статут ГО Харківський велосипедний союз

 ЗАРЕЄСТРОВАНО

Наказом Головного управління юстиції у Харківській області

від "17"жовтня 2012 р. № 996/2

Начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції

у Харківській області

 

_____________ В. Е. УС

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВЕЛОСИПЕДНИЙ КЛУБ"ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СОЮЗ"

Протокол №1 від  17.07.2012 р.

Президент ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВЕЛОСИПЕДНИЙ КЛУБ "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СОЮЗ"

____________________   С. П. Бичак

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВЕЛОСИПЕДНИЙ КЛУБ

«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СОЮЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків – 2012 р.


Загальні положення

 

1.1.         ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕЛОСИПЕДНИЙ КЛУБ «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СОЮЗ» – (надалі за текстом «Союз») є громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, що об'єднує інтереси його членів в задоволені потреб займатися велоспортом та сприяти його розвитку в Україні.

1.2.         Союз діє у відповідності з Конституцією України, законами України “Про об'єднання громадян”, “Про фізичну культуру і спорт”, іншим чинним законодавством та цим Статутом на принципах демократизму, самоврядування, добровільності, законності, гласності, рівноправності його членів, обов'язковості виконання рішень, прийнятих згідно зі Статутом.

1.3.         Союз є місцевою неприбутковою громадською організацією, діяльність якої поширюється на територію міста Харкова та Харківської області. Союз є юридичною особою з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

1.4.         Союз наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у судах, має самостійний баланс та власні рахунки в установах банків України, печатку ї штампи зі своїм найменуванням, власну символіку.

1.5.         Союз будує взаємовідносини з центральними і місцевими органами державної влади, громадськими організаціями, підприємствами і установами, а також з міжнародними неурядовими організаціями на договірних засадах.

1.6.         Союз не відповідає за зобов'язаннями держави, його органів та організацій, як і держава, її органи і організації не відповідають за зобов'язаннями Союзу.

1.7.         Повне найменування Союзу:

1.7.1.           українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕЛОСИПЕДНИЙ КЛУБ «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СОЮЗ»;

1.7.2.           російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕЛОСИПЕДНЫЙ КЛУБ «ХАРЬКОВСКИЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СОЮЗ»;

1.8.                       Скорочене найменування Союзу:

1.8.1.                українською мовою: ГО «ВК «ХВС»;

1.8.2.                російською мовою: ОО «ВК «ХВС»;

1.9.                       Місцезнаходження Союзу:61023, м. Харків, в-д Вологодський 2-й, буд.6.

 

 1. 2.     Мета, завдання та форми діяльності Союзу

 

2.1.         Союз ставить за мету задоволення та захист законних спортивних, соціальних, та інших інтересів своїх членів.

2.2.         Основними завданнями Союзу є:

2.2.1. забезпечення функціонування Союзу як сучасної місцевої громадської організації фізкультурно-оздоровчого і спортивного спрямування;

2.2.2. створення ефективної інфраструктури для розвитку велосипедного спорту серед членів Союзу, популяризація велосипедного спорту серед широких верств населення, сприяє розвитку велосипедного спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького велосипедного спорту, а також професійного велосипедного спорту;

2.2.3. сприяння всебічного забезпеченню підготовки та участі спортсменів - членів Союзу у змаганнях Союзу, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

2.2.4. Для виконання статутних завдань Союз в у встановленому законом порядку:

2.2.4.1.   сприяє розвитку олімпійських та не олімпійських, професійних видів велосипедного спорту;

2.2.4.2.   сприяє організації та проведенню масових фізкультурно-спортивних заходів, організовує та проводить чемпіонати, кубки, спартакіади Союзу, інші змагання та роботу секцій з велосипедного спорту;

2.2.4.3.   має право на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об'єднаннями громадян у спілки (асоціації, спілки, об'єднання тощо), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

2.2.4.4.   одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань:

2.2.4.5.   вносить пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з приводу подальшого розвитку фізичної культури і спорту;

2.2.4.6.   може мати у власності спортивні споруди, бази та спортивні комплекси, виробничі підприємства, житлові будинки та нежитлові споруди, інше рухоме і нерухоме майно;

2.2.4.7.   може створювати госпрозрахункові підприємства та організації, прибутки яких спрямовуються на виконання статутних завдань, створювати сайти в Інтернеті;

2.2.4.8.   сприяє підготовці та підвищенню кваліфікації всіх членів Союзу ;

2.2.4.9.   може клопотати перед органами державної влади та місцевого самоврядування про нагородження членів Союзу спортивними та державними преміями, званнями та нагородами;

2.2.4.10.            популяризує діяльність Союзу в засобах масової інформації, власних виданнях і Інтернеті, рекламує та пропагує власну діяльність;

2.2.4.11.            забезпечує підготовку та участь збірних команд Союзу з видів спорту у спортивних змаганнях;

2.2.4.12.            має право купувати, зберігати, використовувати спортивний інвентар та спортивне знаряддя для велосипедного спорту та інших видів спорту;

2.2.4.13.            бере участь у розвитку міжнародних спортивних зв'язків;

2.2.4.14.            сприяє створенню та організації роботи спортивно-оздоровчих таборів;

2.2.4.15.            може здійснювати проведення заходів (симпозіумів, конференцій) за участю як українських так і закордонних фахівців;

2.2.4.16.            співпрацює з усіма вітчизняними і закордонними підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, фондами і окремими громадянами, діяльність яких сприяє здійсненню цілей та завдань Союзу;

2.2.4.17.            збирає, набуває, обробляє, зберігає і розпоряджується інформацією і документами, які пов’язані зі статутною діяльністю Союзу;

2.2.4.18.            приймає участь у здійснені заходів та співробітництві з фізкультурно-спортивними і громадськими організаціями, фінансово – кредитними установами, інвестиційними, гуманітарними і благодійними  організаціями і фондами, спілками, об’єднаннями і асоціаціями як в Україні, так і за кордоном, з питань залучення коштів для виконання статутних цілей Союзу;

2.2.4.19.            може засновувати та співзасновувати засоби масової інформації.

 

 1. 3.     Члени Союзу, їх права і обов'язки

 

3.1.         Членство в Союзі є індивідуальним і колективним.

3.2.         Індивідуальними членами Союзу можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 14-ти річного віку, визнають цей Статут та сплачують членські внески.

3.3.         Колективними членами Союзу можуть бути як вітчизняні, так і іноземні трудові колективи підприємств, організацій та установ, колективи вищих навчальних закладів, інших громадських організацій, які визнають Статут Союзу, поділяють його мету, сприяють виконанню його статутних завдань, підтримують його фінансово, матеріально. Колективні члени можуть брати участь у будь-яких заходах що організовуються Союзом.

3.4.         Прийом індивідуальних членів до Союзу здійснюється рішенням Президії Союзу за їх письмовою заявою, якщо за це проголосувало більше половини членів Президії Союзу.

3.5.         Виключення індивідуальних членів Союзу здійснюється рішенням Президії  Союзу, якщо за це проголосувало більше половини членів Президії Союзу, у випадках, якщо дії члена Союзу не сумісні зі Статутом Союзу, а також при несплаті членських внесків більше ніж за один рік.

3.6.         Прийом до складу Союзу  колективних членів здійснюється Президією Союзу за письмовим зверненням відповідного колективу, від імені якого діє керівник Союзу – колективного члену.

3.7.         Колективний член може бути виключений зі складу Союзу рішенням Президії Союзу, якщо він не бере участі у заходах, що проводяться Союзом, а також за несплату внеску колективного члена більше ніж за один рік та невиконання фінансових та матеріальних зобов'язань, визначених відповідними угодами.

3.8.         Особам, прийнятим до складу Союзу , вручається членський квиток, а колективному члену - свідоцтво.

3.9.         Члени Союзу  мають право:

3.9.1. брати участь у роботі Союзу, вільно обговорювати його діяльність та вносити пропозиції щодо його подальшого удосконалення;

3.9.2. обирати та бути обраними до керівних і контрольно-ревізійних органів Союзу  та відстоювати в них інтереси Союзу;

3.9.3. подавати пропозиції щодо покращання діяльності Союзу, звертатися з питаннями, заявами і пропозиціями до будь-якого його керівного органу, вимагати відповіді по суті свого звернення;

3.9.4. брати участь у змаганнях та інших заходах, які проводить Союз у відповідності з його статутними завданнями;

3.9.5. користуватися в установленому порядку спортивним знаряддям, спорудами та базами, об'єктами соціально-побутового і культурного призначення Союзу, отримувати форму та інвентар (в порядку, що визначається Президією Союзу);

3.9.6. користуватися пільгами, встановленими для членів Союзу   Президією;

3.9.7. отримувати інформацію щодо діяльності Союзу;

3.9.8. носити форму Союзу;

3.9.9. вийти з Союзу  з власної ініціативи на підставі письмової заяви.

3.10.    Члени Союзу  зобов'язані:

3.10.1. брати активну участь у діяльності Союзу, зберігати та примножувати його традиції;

3.10.2. дотримуватися вимог Статуту Союзу, виконувати рішення керівних органів Союзу, прийнятих відповідно до його Статуту, сприяти здійсненню цілей та виконанню завдань;

3.10.3. брати активну участь у роботі виборних органів Союзу;

3.10.4. піклуватися про зміцнення свого здоров’я та фізичне загартування, регулярно займатися фізичною культурою і спортом, пропагувати здоровий спосіб життя;

3.10.5. гідно представляти Союз у спортивних змаганнях та заходах усіх рівнів із використанням його символіки;

3.10.6. бережно ставитись до майна Союзу;

3.10.7. своєчасно сплачувати членські внески в порядку передбаченому Положенням, що затверджується Президією Союзу.

 

 1. 4.     Структура Союзу

 

4.1.              Союз має власну структуру.

4.2.              Органи управління Союзу:

4.2.1.           - Загальні збори членів Союзу - вищий орган Союзу;

4.2.2.           - Президія – постійно діючий орган;

4.2.3.      - Виконавчий комітет - виконавчий орган;

4.2.4.      - Контрольно-ревізійна комісія - контролюючий орган діяльності Союзу.

4.3.              Структуру Союзу складають органи управління, підприємства, установи і Союзу, створені для забезпечення його діяльності, а також його колективні члени.

 


 

 1. 5.     Органи управління Союзу, їх компетенція і порядок створення

 

5.1.              Вищим органом Союзу є Загальні збори членів Союзу, які скликаються один раз на п’ять років та визначаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше 60% членів Союзу.

5.2.              Загальні збори членів Союзу скликаються не рідше одного разу на 5 (п’ять) років.

5.3.              У разі потреби на вимогу не менше половини членів Союзу  або з ініціативи Президії Союзу скликаються позачергові Загальні збори членів Союзу.

5.4.              Про скликання Загальних зборів членів Союзу Президія Союзу повідомляє кожного члена Союзу, не пізніше ніж за два тижні.

5.5.              Рішення Загальних зборів членів Союзу приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх членів Союзу, за винятком статей 10 та 11 Статуту Союзу, які приймаються кваліфікаційною більшістю ¾ голосів.

5.6.            Загальні збори членів Союзу:

5.6.1.           обирають відкритим голосуванням Президію Союзу та Президента Союзу, який є Головою Президії Союзу строком на 5 років;

5.6.2.           обирають відкритим голосуванням склад Контрольно-ревізійної комісії строком на 5 років;

5.6.3.           заслуховують звіт Президента Союзу та дають оцінку його діяльності за звітний період роботи;

5.6.4.           заслуховують звіт Голови Контрольно-ревізійної комісії за звітний період роботи;

5.6.5.           заслуховують звіт Президії та дають оцінку її діяльності за звітний період;

5.6.6.           затверджують Статут та зміни до Статуту Союзу у встановленому законом порядку;

5.6.7.           визначають основні напрямки діяльності Союзу;

5.6.8.           розглядають на своєму засіданні питання що до відчуження об’єктів власності, що відносяться до основних фондів.

5.6.9.           приймають рішення про припинення діяльності Союзу, призначення ліквідаційної комісії, яка затверджує ліквідаційний баланс;

5.6.10.      приймають рішення з будь-яких питань діяльності, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Союзу.

5.6.11.      за необхідності делегують Президії або Виконавчому комітету Союзу окремі власні повноваження.

5.7.                  Постійно діючим органом Союзу в період між Загальними зборами є Президія Союзу.

5.8.              Президія проводить свою роботу у вигляді засідань. Засідання Президії проходять за необхідності, але не рідше ніж один раз на рік. Порядок роботи Президії встановлюється цим Статутом.

5.9.              Рішення Президії є чинним, якщо за нього проголосувала більша половина від її складу. При рівності голосів, голос Президента Союзу вважається вирішальним.

5.10.         Повноваження Президії припиняються після обрання її нового складу або у випадках передбачених цим Статутом.

Президія Союзу:

5.10.1. скликає загальні збори членів Союзу, затверджує порядок денний, час та місце проведення;

5.10.2. забезпечує виконання завдань та рішень загальних зборів членів Союзу;

5.10.3. затверджує основні напрямки роботи Президії;

5.10.4. здійснює управління Союзом, координує і направляє його діяльність на виконання статутних завдань Союзу;

5.10.5. захищає права і законні інтереси Союзу в органах державної влади та інших органах в установленому законом порядку;

5.10.6. затверджує символіку Союзу;

5.10.7. приймає рішення про створення підприємств, установ, організацій, інших господарських формувань та контролює їх діяльність, реорганізовує чи ліквідує їх у встановленому порядку;

5.10.8. може приймати участь у створенні, або створювати асоціації, ліги, а також інші об’єднання  представників і громадських організацій в галузі професійного спорту,  послуг, туризму, освіти;

5.10.9.      розглядає питання щодо прийому до складу Союзу індивідуальних та колективних членів та їх виключення;

5.10.10. затверджує річний бюджет Союзу, контролює його виконання, встановлює мінімальний розмір вступного та членських внесків для членів Союзу та колективних членів, визначає порядок збору і використання членських внесків. Порядок сплати, обліку та використання членських внесків визначається відповідним Положенням, затвердженим Президією Союзу;

5.10.11. оголошує огляди-конкурси, нагороджує вимпелами, дипломами, грамотами, знаками, призами, спортивною формою членів Союзу;

5.10.12. сприяє вирішенню питань соціального захисту членів Союзу;

5.10.13. забезпечує підготовку і проведення будь-яких заходів, що не суперечать Статуту Союзу.

5.11.             Президент Союзу:

5.11.1.      без доручення представляє Організацію у взаємовідносинах с третіми особами;

5.11.2.      керує розробкою планів розвитку Союзу, нових напрямків його статутної діяльності;

5.11.3.      керує поточною роботою Президії Союзу, головує на її засіданнях;

5.11.4.      здійснює нагородження від імені Союзу вимпелами, дипломами, грамотами, призами, спортивною формою активістів Союзу.

5.12.             Виконавчим органом Союзу є  Виконавчий комітет Союзу, який очолює Виконавчий директор Союзу.

Виконавчий директор:

5.12.1.      у своїй діяльності є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Загальними зборами членів Союзу та Президією Союзу;

5.12.2.      сприяє єдності і цілісності Союзу, його розвитку, захисту законних прав його членів;

5.12.3.      без доручення представляє Організацію у відносинах з фізичними особами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном;

5.12.4.      розробляє плани розвитку Союзу, нових напрямків його статутної діяльності;

5.12.5.      проводить переговори, укладає і розриває від імені Союзу договори та інші юридичні акти, видає вказівки, доручення, накази, розпорядження, інструкції, інші нормативні акти з усіх питань діяльності Союзу, за винятком питань Загальних зборів Союзу;

5.12.6.      здійснює від імені Союзу платежі, має право підпису фінансових документів;

5.12.7.      призначає та звільняє за контрактом керівників підприємств, установ та організацій Союзу;

5.12.8.      видає розпорядження та доручення, згідно Статуту вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Союзу.

5.12.9.      може делегувати свої повноваження або їх частину членам Виконавчого комітету, а у разі потреби — іншим членам Союзу.

5.13.             Спортивний директор Союзу організовує і відповідає за спортивну частину діяльності Союзу.

 

 1. 6.                               Контрольно-ревізійна комісія Союзу.

 

6.1.                       Контрольно-ревізійна комісія є вищим контролюючим органом Союзу, яка керується у своїй діяльності законами України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

6.1.1.           Склад Контрольно-ревізійної комісії Союзу визначається та обирається Загальними зборами членів Союзу.

6.1.2.           До складу  Контрольно-ревізійної комісії Союзу можуть входити тільки  члени Союзу.

6.1.3.           Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням вимог Статуту з питань фінансово-господарської діяльності, готує та подає на розгляд Загальних зборів чи/та Президії Союзу питання, що входять до її компетенції, та забезпечує виконання прийнятих рішень.

6.1.4.           Контрольно-ревізійна комісія Союзу звітує про свою роботу перед Загальними зборами членів Союзу.

6.1.5.           Членами Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути члени Президії.

 


 

 1. 7.     Власність Союзу

 

7.1.                       Для досягнення мети і виконання статутних завдань Союз вишукує та акумулює фінансові ресурси та матеріально-технічні засоби.

7.2.                       Союз є власником коштів та майна, переданих йому членами Союзу, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, набутого від вступних та членських внесків, або державою в установленому законом порядку; надходження з різних рівнів бюджетів: державний, обласний, районний, міський тощо; коштів та майна пожертвуваного громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майна, придбаного за рахунок власних коштів; майна та коштів, придбаних у результаті господарської, підприємницької діяльності створених Союзом госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств; надходжень від проведення спортивних заходів; пасивних доходів та доходів від основної діяльності відповідно до законодавства України.

7.3.                       Союз реалізує право власності на майно через Загальні збори членів Союзу.

7.4.                       Грошові кошти Союзу витрачаються на виконання статутних цілей та завдань.

 

 1. 8.     Облік та звітність Союзу

 

8.1.                       Союз здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2.                       Контрольно-ревізійна комісія організовує і проводить ревізії та перевірки виконання вимог Статуту Союзу членами Союзу, а також фінансово-господарської діяльності Президії, підприємств, установ Союзу та має право вимагати від посадових осіб цих організацій надання їй всіх необхідних документів.

 

 1. 9.     Символіка Союзу

 

9.1.                       Союз може мати гімн, партитуру до нього, емблему, прапор, єдиний членський квиток та нагрудний значок, зразки яких затверджуються Президією Союзу та реєструються у встановленому законом порядку.

9.2.                       Союз може мати почесні знаки для нагородження своїх членів, спонсорів та благодійників, які зробили значний внесок у його розвиток.

9.3.                       Союз має для оформлення документів: бланки Союзу, бланки кваліфікаційних документів, кваліфікаційні книжки та посвідчення, зразки яких затверджуються Президією Союзу.

9.4.                       Символіка Союзу підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку.


 

 1. 10.                Внесення змін та доповнень до статуту Союзу

 

10.1.                  Зміни та доповнення до статуту Союзу приймаються Загальними зборами членів Союзу не менше ніж ¾ кількості голосів від присутніх на Загальних зборах членів Союзу.

10.2.                  Зміни та доповнення до статуту Союзу підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

 

 1. 11.       Порядок припинення діяльності та реорганізація Союзу

 

11.1.         Припинення діяльності Союзу шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації може бути проведено з рішенням Загальних зборах членів Союзу, якщо за нього проголосувало не менше як ¾ присутніх членів або за рішенням суду.

11.2.         Активи Союзу, який припинив свою діяльність, передається правонаступнику, одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в дохід  бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

 1. 12.       Заключні положення.

 

12.1.    Статут Союзу у всіх відношеннях визначається законодавством України.

12.2.    Союз правомочний приймати рішення по всім питанням, які непередбачені цим Статутом, що стосується виконання статутних завдань та мети Союзу.

12.3.    При відсутності таких положень рішення приймається Президією Союзу, виходячи із принципів законності та справедливості.

12.4.    Союз взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями (що не є його членами), їх спілками, юридичними особами, зарубіжними та міжнародними урядовими та неурядовими організаціями на підставі чинного законодавства.
Designed by Людмила.